Ciele

Od založenia firmy je našim cieľom byť garanciou spoľahlivosti pre klientov, ktorí požadujú ochranu majetku či osôb.

Rovnako chceme byť oporou pre svojich zamestnancov pri riešení problémov spojených s profesionálnou činnosťou.

Dbáme na neustále zdokonaľovanie a odborný rast svojich členov.

Pri výkone ochrany a bezpečnosti majetku a osôb sa opierame o odbornosť zamestnancov a riadiacich zložiek, o moderné metódy bezpečnostného manažmentu.

Spolupracujeme s orgánmi štátnej správy, s rôznymi organizáciami a spoločnosťami (poisťovne a pod.).

Vyvíjame poradenskú a konzultačnú činnosť so subjektmi v oblasti ochrany majetku a osôb (Policajný zbor, a pod.) a nadväzujeme spoluprácu s domácimi a zahraničnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa ochranou majetku a osôb.

Základnou úlohou našej Bezpečnostnej služby je poskytovanie komerčných služieb v oblasti strážnych služieb spojených s výkonom poriadkovej bezpečnostnej služby.

SBS DKFB,  s. r. o. sa riadi pri svojej činnosti právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Výkon bezpečnostných služieb, ktoré zákazníkom ponúka je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a príslušnými vykonávacími predpismi SR.

V každodennej praxi konáme v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.