Naša ponuka

- strážna služba so statickým a obchádzkovým strážením


- poriadková služba s hliadkovou, informátorskou a recepčnou službou


- fyzická ochrana majetku a osôb


- poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnos v oblasti ochrany majetku a osôb


- prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany (PCO) - technická a elektronická ochrana objektov a motorových vozidiel


- dohliadacia služba s motorizovanými a strážnymi hliadkami